Korsordsledtråd 'skrev röda rummet'

Din sökning 'skrev röda rummet' gav 97 möjliga svar till ditt korsord.

 • skrev Röda Rummet - August Strindberg
 • (fysik) (idealiserad bild av) ett objekt med en laddning (exempelvis elektrisk) sådan att laddningen inte har någon utbredning i rummet, utan är koncentrerad i en enda punkt i rummet - punktladdning
 • föremål som alstrar värme, d.v.s. ett i rummet vällokaliserat föremål som omvandlar någon annan energiform till termisk energi, som sedan sprids i rummet från föremålet; föremål som (av någon anledning) är varmt och därmed kan sprida värme till omgivningen - värmekälla
 • fylla ett område i rummet; kräva plats i rummet - ta upp
 • Synonym till skrev - gren
 • person som skrev ett av evangelierna - evangelist
 • skrev psalmverser - Luther
 • Synonym till röda hund - Rubella
 • en typ av rhododendron med blommor av olika färger (ofta röda eller violetta) - azalea
 • brist på röda blodkroppar, anemi - blodbrist
 • som har röda ådror på ytan - blodsprängd
 • en växt med röda eller vita blommor som ser ut som små huvuden (släktet Trifolium) - klöver
 • en av de två (svagt röda) hudflikar som omsluter munnen - läpp
 • en mycket vanlig krukväxt med röda, rosa eller vita blommor (släktet Pelargonium) - pelargonia
 • en växt med stora röda (eller rosa eller vita) blommor (släktet Paeonia) - pion
 • en karamell (ibland i form av en stång) med röda och vita ränder och frisk smak - polkagris
 • en platt fisk med röda fläckar på översidan (Pleuronectes platessa) - rödspätta
 • ett lövträd med röda, sura bär (Sorbus aucuparia) - rönn
 • en infektionssjukdom med röda hudutslag - scharlakansfeber
 • en växt med stora, ofta röda blommor (familjen Papaver) - vallmo
 • (litterärt) de röda nyanser som i skyn kan uppstå i skymningen - aftonrodnad
 • (medicin) tillstånd där blodets förmåga att ta upp och transportera syre är nedsatt på grund av brist på fungerande röda blodkroppar - anemi
 • (fysiologi) gul nedbrytningsprodukt av de röda blodkropparnas hemoglobin (närmare bestämt av hemgrupperna) - bilirubin
 • (vard.) giftig svamp, vanligen den röda flugsvampen, Amanita muscaria - flugsvamp
 • en grön prydnadssten med röda punkter - heliotrop
 • en av färgerna i en vanlig kortlek, markeras av röda hjärtan (♥) - hjärter
 • organ i människokroppen och hos andra däggdjur, som bland annat har till uppgift att bryta ner gamla röda och vita blodkroppar samt att producera en typ av vita blodkroppar - mjälte
 • en järnförening som används i färg med gula, röda och bruna nyanser - ockra
 • (mat) kräm som är gjord på röda vinbär - rödvinbärskräm
 • saft gjord på röda vinbär - rödvinbärssaft
 • (mat) marmelad som är gjord på en blandning av röda och blåa bär, vanligtvis hallon, björnbär, blåbär och jordgubbar - skogsbärsmarmelad
 • (astrofysik) grupp av stjärnor med liknande yttemperatur, färg och storlek; sju spektralklasser används, från varma, stora och blå stjärnor till något svalare, något mindre och röda stjärnor: O B A F G K M. - spektralklass
 • art i släktet Cirsium med klotrunda röda blommor och skyddande taggar - tistel
 • röda ätliga bär från växten med samma namn - tranbär
 • släkte (Papaver) av vanligen röda blommor som bildar stora frökapslar; individ av denna art - vallmo
 • som finns utanför de röda strålarna i ett spektrum och därför är osynlig men har värmeverkan - infraröd
 • (fysiologi) bildandet av erytrocyter (röda blodkroppar), en process som efter fostertiden sker i benmärgen - erytropoes
 • muromgärdad stadsborg i ryska städer; i synnerhet i Moskva vid Röda torget - Kreml
 • sträcka mellan två punkter i rummet (eller tiden), distans - avstånd
 • anordning (ofta av tyg) som hänger från tak till golv i ett rum för att dölja en del av rummet - förhänge
 • inom, inuti (anger läge i rummet) - i
 • det oändliga lufttomma rummet utanför jorden - rymd
 • som har att göra med utsträckning i rummet - spatial
 • återgivning av musik så att ljudet kommer från minst två platser i rummet - stereo
 • utsträckning i rummet; omfattning (särskilt om kläder) - storlek
 • kvalitativ egenskap hos ett rum, som anger hur ljud i rummet sprids - akustik
 • bana (räls) längs en sluten kurva i rummet på vilken flera vagnar med sittplatser för människor åker med en fart som gör att accelerationens belopp i horisontella och vertikala kurvor blir högre än vad människorna normalt upplever men ändå lägre än vad de klarar av utan att skada sig, i syfte att erbjuda människor spännande, och för många, njutbara upplevelser när de åker i vagnar på banan - bergochdalbana
 • (matematik) den yta i rummet som bildas när en generatris förbinder motsvarande punkter på två identiska, parallella, plana (och ofta, men inte nödvändigtvis slutna) kurvor längs hela kurvan - cylinder
 • (fysik) strålning av fotoner; elektromagnetisk våg som breder ut sig i rummet - elektromagnetisk strålning
 • (cellbiologi) det att en intracellulär membranvesikel smälter samman med plasmamembranet och frigör sitt innehåll till det extracellulära rummet - exocytos
 • (matematik, vektoranalys) (kurv- eller yt-) integral över en kurva i planet eller (vanligare) en yta i rummet, där integranden är lika med ett vektorfält – definierat i ett område i plan eller rum sådant att det innehåller kurvan eller ytan – skalärmultiplicerat med kurvans eller ytans normalriktning i den aktuella punkten, så att integralen blir lika med flödet av vektorfältet genom kurvan eller ytan - flödesintegral
 • (om rum) anger att något befinner sig i position framför något annat: i rummet, i en följd - före
 • det att ändra ett föremåls position i rummet, eller något analogt; det att förflytta något - förflyttning
 • det att göra något längre (i tiden eller i rummet); det (material) som används för att göra ett givet föremål längre - förlängning
 • (geometri) rät linje som rör sig längs en eller två kurvor genom rummet och därmed bildar (genererar) en yta - generatris
 • (fysik) storhet som anger ändring i position i rummet per tidsenhet; positionens tidsderivata; fart med riktning - hastighet
 • riktning; information som anger den slutposition en viss rörelse i rummet (eller tiden) har i förhållande till utgångspositionen - håll
 • område i rummet vilket är i det närmaste fullständigt omslutet av solitt material, men som i sig inte är fyllt av annat än omgivande atmosfär eller annan fluid - hålrum
 • (biokemi, om ett protein) veckning, form i rummet - konformation
 • (matematik) ett element ur den en uppsättning tal, den n-tupel, som på ett unikt sätt anger en viss punkt i ett rum av dimension n, givet en viss metod (ett koordinatsystem) för att avbilda dessa n-tuplar på punkter i det aktuella rummet; i fallet med vektorrum vanligen ett av de tal som multipliceras med basvektorerna för att bilda den linjärkombination av dessa basvektorer, som svarar mot den vektor som man söker koordinaterna för; uppsättningen med koordinater för en viss punkt skrivs vanligen som en kommaseparerad lista, omgiven av parenteser - koordinat
 • (matematik) mängden av alla punkter i en given mångfald (till exempel det tredimensionella euklidiska rummet) där alla utom en av koordinaterna i ett givet koordinatsystem har fixa värden och bara en koordinat tillåts variera - koordinatkurva
 • (matematik) värdemängden till en vektorvärd funktion (vanligen i planet eller i rummet) av en reell variabel; bilden av en "tråd" med "oändlig" tunnhet - kurva
 • (medicin) rummet inuti en rörformad struktur (t.ex. tarm, blodkärl, njurtubuli, urinledare, urinrör och utförsgång för körtel) - lumen
 • elektrisk maskin med ett rullande cirkulärt band (kanske någon knapp meter brett och omkring tre meter långt) som är placerat kring en mekanism på ett sådant sätt att bandet utgörs av en plan ovansida (knappt hälften av bandets längd), en lika lång plan undersida och två halvcirkelformade böjar och av maskinen snurrar runt i detta system, så att den plana ovansidan i praktiken utgörs av ett gummiband som förflyttar sig längs marken, i syfte att en person skall gå eller springa på bandet (så att personens position i rummet inte ändras) som en form av (konditions)träning som kan ske inomhus på en fix plats - löpband
 • (förekomst av) den tvådimensionella yta vilken utgör gränsen mellan den fasta marken (vanligen på jorden eller annan himlakropp) och rummet ovanför (vanligen atmosfären på jorden eller annan himlakropp) - markyta
 • (matematik) ett topologiskt rum som uppfyller villkoren för att vara ett Hausdorffrum, och som i varje punkt har samma struktur som det Euklidiska rummet - mångfald
 • (algebra, till en monoid) element sådant att det opererat med varje annat element i rummet ger det andra elementet oförändrat - neutralt element
 • (linjär algebra) till en linjär operator A, rummet av alla vektorer x sådana att A x=0 - nollrum
 • område med en (större) mängd nöjesinrättningar, ofta främst åkattraktioner såsom bergochdalbanor, karuseller och en lång rad andra maskiner med säten som personer kan sitta i och som sedan förflyttar sig i rummet i hög fart på olika sätt (ofta med mycket rotation), men även andra attraktioner såsom pariserhjul och spökhus och andra inrättningar såsom restauranger, kiosker, scener för framträdande, spelstånd och liknande, inte sällan med såväl inträdesavgift som avgift för den enskilda attraktionerna - nöjespark
 • den väg mellan ursprungsposition och destination (kurva i rummet, tänkt kurva på karta) som en person eller ett föremål förflyttar sig längs under en resa - resväg
 • information som anger den slutposition en viss rörelse i rummet (eller tiden) har i förhållande till utgångspositionen - riktning
 • (matematik) en yta som uppstår genom att låta en kurva i planet rotera ett varv runt en given axel, i det tredimensionella rummet - rotationsyta
 • (fysik) en sammanslagning av rummet och tiden till en enhet, där tiden bildar en extra fjärde dimension ihop med rummets tre vanliga dimensioner längd, bredd och höjd - rumtid
 • (kemi) typ av isomeri där atomerna i de två ämnena förvisso är bundna till samma atomer, men i olika riktningar i det tredimensionella rummet - stereoisomeri
 • (fysiologi) (exemplar av) det tunna rummet mellan det presynaptiska och det postsynaptiska cellmembranet i en synaps - synapsspalt
 • (intransitivt) uppta plats i rummet eller tiden; befinna sig - vara
 • procent (av volym), d.v.s. andel, angiven i procent, av en given volym i rummet, d.v.s. kvoten mellan den givna delvolymen och den givna hela volymen, uttryckt i procent - volymprocent
 • (fysikaliskt fenomen) svängning som utbreder sig i rummet, t.ex. vattenvågor, ljud, ljus och andra elektromagnetiska vågor - våg
 • (anatomi) största och första rummet i magen hos idisslare - våm
 • (matematik) rummet R3 - åskådliga rummet
 • ha en plats i rummet och tiden, finnas till, vara till; ha en plats i tanken eller i ett teoretiskt system - existera
 • ändra position för något i tiden eller i rummet (även abstrakt) - flytta
 • (deponens) förflytta sig, ändra position i rummet under en viss tid - färdas
 • förflytta /något/ framför sig i rummet - skjuta
 • fylla (ett område i rummet); ta upp (plats) - uppta
 • (i rummet) belägen (mycket) långt bort - avlägsen
 • (om avstånd i rummet) nära - när
 • (ålderdomligt, attributivt till prepositioner, om avstånd i rummet) nära - när
 • som har att göra med lokalisering i rummet - spatial
 • (fysiologi) den volym ny yttre luft som faktiskt kommer ned i alveolerna per minut, d.v.s. produkten mellan andningsfrekvensen och differensen mellan tidalvolymen och volymen hos döda rummet - alveolarventilation
 • (grammatik) lokalkasus som uttrycker uttrycker någontings placering i rummet, den tid inom vars förlopp något sker, eller det tillstånd i vilket någonting befinner sig - inessiv
 • (lingvistik) adverbiella kasus som beskriver ett objekts placering eller rörelse i rummet - lokalkasus
 • flöde av luft, d.v.s. (mass)transport av luft i rummet, inte sällan i ett rörsystem, ofta kvantifierat som transporterad massa (av luft) per tidsenhet (och ibland, beroende på sammanhanget, också per ytenhet) - luftflöde
 • (sammanfattande om) verksamhet i det offentliga rummet (i kontrast till det privata livet) - samhällsliv
 • (biokemi) det sätt på vilket en polypeptidkedja i ett protein veckar sig i rummet på global nivå (om man zommar in någonstans kan man se den lokala sekundärstrukturen) - tertiärstruktur
 • utrymmet (rummet) för ett skrivtecken (en typ) i en text - typrum
 • (idiomatiskt) omväxlande åt ena hållet och åt andra hållet (längs någon tänkt väg, antingen i rummet eller mot ett mål) - fram och tillbaka