Korsordsledtråd 'rät linje'

Din sökning 'rät linje' gav 100 möjliga svar till ditt korsord.

 • rät linje som är vinkelrät mot en annan rät linje - perpendikel
 • (geometri) en rät linje mellan två punkter på en cirkel sådan att linjen passerar medelpunkten (och också blir så lång som möjligt); den längsta kordan; även om längden av en sådan linje; generaliserat det största möjliga avstånd mellan två punkter i en delmängd av ett metriskt rum, i synnerhet om detta avstånd är ändlig stort - diameter
 • rät som ett spänt snöre, alldeles rät; (även bildligt) strikt, sträng - snörrät
 • (matematik) koordinataxel; rät linje utifrån vilken man definierar koordinater - axel
 • (matematik) koordinataxel; rät linje utifrån vilken man definierar koordinater - Axel
 • (geometri) rät linje i en fyrkant som löper på snedden från ett hörn till det motsatta - diagonal
 • (schack) rät linje på ett schackbräde bestående av likfärgade rutor som löper från ett hörn till det motstående hörnet - diagonal
 • avståndet mellan två platser längs en rät linje oavsett topografiska hinder; den kortaste vägen - fågelvägen
 • (geometri) rät linje som rör sig längs en eller två kurvor genom rummet och därmed bildar (genererar) en yta - generatris
 • (matematik) de element i en kvadratisk matris som befinner sig på en rät linje från det övre vänstra hörnet till det nedre högra - huvuddiagonal
 • (geometri) en rät linje mellan två godtyckliga punkter på randen av en cirkel - korda
 • (matematik) kurva som kan parametriseras med en vektorvärd funktion (vanligen som ger kartesiska koordinater) av en variabel sådan att andraderivatan är noll; en rät linje; "en kurva som inte böjer sig" - linje
 • (matematik) sätt på vilket en rät linje lutar i ett koordinatsystem - lutning
 • (matematik) tal k som anger riktningen hos en rät linje som ges av en ekvation - riktningskoefficient
 • (matematik) vektor som anger riktningen för en rät linje - riktningsvektor
 • (matematik) en rät linje som skär en kurva, särskilt en som skär den i två punkter - sekant
 • (matematik) (fysik) del av en rät linje, vilken avgränsas av två punkter på linjen - sträcka
 • (geometri) del av en rät linje, begränsad av endast en ändpunkt - stråle
 • (matematik) till en kurva, rät linje som i en viss punkt skär kurvan och har samma riktning som den givna kurvan - tangent
 • rät linje som skär ett antal andra linjer - transversal
 • rät linje - korda
 • i riktning mot någots sidor eller en viss sida hos något, särskilt i en riktning som följer en tänkt linje som bildar vinkel mot den tänkta linje som representerar riktningen uppåt och nedåt (motsatt: i höjdled) eller riktningen framåt och bakåt eller någots längdsträckning, åt sidan - sidled
 • Synonym till rät - rak
 • rät - rak
 • som bildar en rät vinkel med marken, vertikal - lodrät
 • rät, rak - rätlinjig
 • som har en rät vinkel - rätvinklig
 • föremål som ställs vid den sista boken i en hylla för att undvika att boken faller åt sidan, ofta ett tunt stabilt föremål format i en rät vinkel så att de sista böckerna i hyllan står på det och därmed håller den vertikala fasthållande delen stadigt på plats - bokstöd
 • (allmänt) det som i definitionerna och ovan avses med en rak/rät cirkulär cylinder - cylinder
 • rät rad, rakt led - linje
 • (matematik) vinkelrät; bildande en rät vinkel gentemot - normal
 • avledning till adjektivet rät; rakt - rätt
 • (geometri) en triangel där en vinkel är rät (90°) - rätvinklig triangel
 • vinkel som inte är rät - smyg
 • en rät hjälplinje på ett tygmönster som anger hur tygstycket skall tas (klippas) ut i förhållande till tygets längsriktning - trådrak
 • yta som är resultatet av en genomskärning av ett föremål i rät vinkel mot föremålets längdaxel - tvärnsnitt
 • komma (något) att bilda en båge eller vinkel, göra krokig eller bågformig o. d., kröka, bocka; stundom i fråga om bringande av (något) från krokig till rät form - böja
 • göra rät - rikta
 • (matematik) om en prisma vars generatris är vinkelrät mot basytan, eller en pyramidformad kropp vars höjd träffar ytorna som bildas genom att skära kroppen med plan parallella med basen, i en rät vinkel. - rät
 • som är rak och rät - rätlinjig
 • (geometri) om geometrisk figur o. dyl. som har eller utmärks av en rät vinkel - rätvinklig
 • (geometri, om en triangel) som har en rät (90°) vinkel - rätvinklig
 • (matematik, om ett koordinatsystem) sådant att abskissan och ordinatan skär varandra i en rät vinkel - rätvinklig
 • Synonym till linje - kurs
 • Synonym till linje - rutt
 • Synonym till linje - streck
 • Synonym till linje - rand
 • Synonym till linje - upptåg
 • linje längs kortsidan av tennisbana - baslinje
 • linje som delar håret - bena
 • gräns(linje) mellan olika typer av natur - bryn
 • rundad linje, kurva - båge
 • teckning, linje  - drag
 • linje som avgränsar det område där en nation har ensamrätt till fiske - fiskegräns
 • (tänkt) linje som skiljer två områden åt - gräns
 • linje  som visar gränsen för (bilden av) ett föremål eller en person, gränslinje, siluett - kontur
 • en figur  där en rak linje korsar en annan vinkelrätt; kryss - kors
 • slingrande linje som utsmyckning - krusidull
 • krökt linje, båge - kurva
 • kant, bård; streck, linje, strimma - rand
 • linje eller rörelse som går snett från sida till sida samtidigt som den går framåt - sicksack
 • heldragen linje på en väg som markerar att man inte får köra om - spärrlinje
 • tunn linje  - streck
 • som följer en logisk linje, följdriktig - stringent
 • (fysik) en mörk linje i det spektrum som uppstår om vitt ljus passerar genom en gas - absorptionslinje
 • (fysik, matematik) (den positiva) avvikelsen relativt en definierad referenspunkt/-linje hos någon variabel kvantitet; variationen kan vara av godtycklig typ: periodisk, icke-periodisk, i rum eller tid; se Wikipedia för olika sätt att definiera avvikelsen: momentant, medelvärde, topp-till-topp osv. - amplitud
 • (heraldik) diagonal linje över vapnet - balk
 • den linje som bildas när håret kammas åt två håll - bena
 • kamma håret åt två sidor så att en linje bildas; göra en bena - bena
 • (geometri) en linje som delar en vinkel i två lika stora vinklar - bisektris
 • (heraldik) horisontal linje över vapnet - bjälke
 • (matematik, typografi) den räta (vanl. horisontella) linje som avgränsar täljaren och nämnaren i ett bråk; fungerar som divisionsoperator - bråkstreck
 • (heraldik) en horisontell linje över en skölds topp; en ginstam - chef
 • (schack) två bönder av samma färg som står på samma linje - dubbelbonde
 • telegrafering på samma linje samtidigt i båda riktningarna - duplextelegrafi
 • (matematik) enkel integral vars integrationsområde är en endimensionell linje, till skillnad från exempelvis dubbel- och trippelintegraler; betecknas ∫ - enkelintegral
 • tänkt linje genom två objekt med kända positioner - enslinje
 • linje som utgör gräns mellan stridande parter i krig, om de delar av armé som är närmast fienden, område i krig där strig pågår; utvidgat om stridslinje i politisk eller ideologisk kamp, även om politisk organisation (vanligen om radikala grupper) befrielsefront - front
 • (järnväg) kort anslutande linje till ort som inte ligger i direkt anslutning till järnvägens huvudbana - grenbana
 • den tänkta linje som avgör var ett geografiskt eller politiskt område slutar och ett annat börjar; i synnerhet var ett land börjar respektive slutar - gräns
 • en tänkt linje mellan vad som är acceptabelt beteende, och vad som inte är det - gräns
 • linje i blickfältet där markytan och himlen möts - horisont
 • (skidsport) två eller flera portar i rad i specialslalom som sitter tätt och där alla käppar sitter i en linje - hårnål
 • (järnväg) linje som uppfyller förutsättningar att tåg kan framföras med högre hastigheter (Sverige i dagsläge upp till 200 km/h) - högfartssträcka
 • yttersta eller yttre delen av en sida, yta eller område (ibland även i tidsuttryck); (gräns)linje där två plan möts med en vinkel; ibland med bibetydelse av värdelöshet (oftast i sammansättningar) - kant
 • krokig eller krökt linje - kroklinje
 • (utsmyckande) linje som påminner om snäckas form; slingrande prydning - krumelur
 • (schack) grupp om fyra bönder av samma färg som står på samma linje - kvadrupelbonde
 • (slang) utlagd linje av pulvriserad drog - lina
 • (slang) utlagd linje av pulvriserad drog - Lina
 • viktigt politiskt tal där talaren klargör någon typ av inriktning, eller "linje", för den framtida politiken - linjetal
 • (geometri) linje från ett hörn av en triangel till mittpunkten på motstående sida - median
 • (geometri) linje mellan hörnen på två ickeparallella sidor i en trapetsoid - median
 • (astronomi, geografi) den andra skärningspunkten mellan himmelssfären och den linje som går genom sfärens centrum och zenit, d.v.s. den punkt på himmelssfären belägen rakt under en observatör på jordytan - nadir
 • (matematik) en linje eller vektor som är vinkelrät mot en given yta eller kurva - normal
 • i riktningen som är vinkelrät mot en tänkt linje mellan Nordpolen och Sydpolen och åt det håll solen går upp - ost
 • högsta beslutande organ i vissa politiska partier där företrädare för partiet deltar och beslutar om partiets linje i olika frågor - partikongress
 • lodrät linje - perpendikel
 • (sport) linje mellan två punkter som ska passeras - port
 • (om förhållanden efter mitten av 1990-talet) utbildning på gymnasieskola som följer en fastslagen plan; linje - program