Korsordsledtråd 'något kvarglömt'

Din sökning 'något kvarglömt' gav 100 möjliga svar till ditt korsord.

 • något kvarglömt - hittegods
 • något en individ eller organisation erhåller istället för något bättre som inte kan erhållas; något som ges som bonus, tröst eller lindring till brottsoffer eller annan person som utsatts för något eller gjort något utöver det vanliga för någon annan - kompensation
 • med hjälp av stöd hålla något uppe, bära upp något genom att fungera som underlag, ge stöd åt något, förse något med stöd, fungera eller tjäna som stöd åt/för något - stödja
 • någon/något som står mot någon/något i en situation; någon/något som har motsatt mål jämfört med någon/något - motståndare
 • utformning, gestaltning, beskaffenhet, ordning eller tillstånd vari någon eller något uppträder eller befinner sig; yttre gestalt eller utseende; sådant tillstånd att någon eller något är (eller icke är) i stånd att göra något eller duger (eller icke duger) till något - skick
 • vägra att acceptera något, t.ex. förslag, begäran, beskyllning; säga "nej" till något; inte gå med på något; inte bry sig om något - avvisa
 • anklaga någon för något; påstå att någon/något gjort något som var fel, eller att det är något fel med personen/föremålet ifråga - beskylla
 • utgöra ett tecken eller märke på något, ge uttryck åt något, ge beteckning för något, stå för något - beteckna
 • sätta något i förhållande till något, förbinda något med något - hänföra
 • krampaktigt hålla sig fast (vid något); klänga sig fast (vid något); gripa tag (i något); pressa sig (intill något) - klamra
 • (transitivt) vara fenomenal på något, vara haj på något, att ha en stor talang för något, vara en baddare på, vara en hejare på något - vara fena på
 • begäran om att få något, speciellt någon som inte kan erhållas omedelbart; speciellt om mat på restaurang och varor och tjänster som måste begäras i förväg; det att beställa något, eller något som beställts - beställning
 • något som ges som bonus, tröst eller lindring till person eller organisation som utsatts för något eller gjort något utöver det vanliga för någon annan - ersättning
 • något som frestar, något som får en person att vilja göra något (inte sällan äta eller begå ett brott), ibland mot bättre vetande - frestelse
 • något som finns (i något sammanhang) och kan avgränsas såsom en egen enhet, särskilt om något abstrakt - företeelse
 • något som gör något starkare eller större i antal; något som förstärker, exempelvis en militär eller personalstyrka - förstärkning
 • något som är helt, något som inte är delat, något som är odelbart - helhet
 • (ålderdomligt) något skapat för att göra något ihågkommet; något hugfäst - hugfästelse
 • något som inträffar; ofta något som inte går att förutse eller kontrollera; ofta något anmärkningsvärd - händelse
 • något som ser ut som något det inte är; något som ser ut att existera eller inträffa, men som i själva verket inte gör det - illusion
 • (idiomatiskt) något som (före allt annat) används för att testa om något inte är farligt; en varningssignal på att något är allvarligt fel - kanariefågeln i kolgruvan
 • särskild förkärlek för något; tycke för något; stark, ömmande dragning till något - klockarkärlek
 • något som lever, det vill säga något komplext (vanligen biologiskt) som aktivt förändras och försöker överleva, och vanligen fortplanta sig, vanligen en organism, särskilt om en organism med medvetande; det att något lever - liv
 • något som lever, det vill säga något komplext (vanligen biologiskt) som aktivt förändras och försöker överleva, och vanligen fortplanta sig, vanligen en organism, särskilt om en organism med medvetande; det att något lever - Liv
 • månde: hjälpverb som bildar preteritum konjunktiv, en verbform som uttrycker något som kan hända eller kan ha hänt (presensformen av konjunktiv utrrycker däremot en önskan, begäran, i vissa fall en befallning samt något som kan stämma om man berättar något som någon annan berättat etc.) - mån
 • ogynsam omständighet, något negativt om eller för något eller någon; något som inte är bra - nackdel
 • (överfört) något som inleder något, exempelvis något som bygger upp förväntning på en större händelse - preludium
 • visa tecken på något; peka mot något; ge skäl att tro; tala för något - tyda
 • göra något aktuellt, göra något relevant, sätta något på dagordningen - aktualisera
 • (slang) strunta i något, ignorera något; skita i något - bajsa
 • arbeta med något; göra ändringar på något; förändra (förbättra) något - bearbeta
 • förkunna, ge förebud om något, bringa budskap om något, lämna underrättelse om något - bebåda
 • (överfört) tyngas eller tryckas av något tungt, prövande e.d.; svara för något psykiskt krävande; lida under eller utstå något sorgligt, obehagligt e.d. - bära
 • gemensamt med någon ha eller åtnjuta något (t.ex. egenskap, åsikt, glädje, sorg); tillsammans vara med om något eller ta del i något - dela
 • göra så att något sänks och kommer närmare marken, vanligen något som hänger i ett rep; göra så att något glider ner; sänka - fira ner
 • göra så att någon annan person (eller något annat föremål) får något (nytt, ofta ett föremål), ofta något man själv tidigare ägde och ofta genom att fysiskt överlämna det - ge
 • göra så att någon annan person (eller något annat föremål) får något (nytt, ofta ett föremål), ofta något man själv tidigare ägde och ofta genom att fysiskt överlämna det - giva
 • förhindra framfart eller utveckling av något; få något eller någon att stanna; (om person) förmå någon att sluta göra eller inte göra något; (om känslor e.d.) tygla, dämpa, lugna, lägga band på - hejda
 • (betoning på "hålla") vara ansvarig för något; vara den som leder något eller organiserar något - hålla i
 • (regelbundet) syssla med något, ägna sig åt något; sköta eller bedriva något; i handling visa eller utöva en (vanligen god) egenskap - idka
 • förstöra något till smådelar genom att slå eller stöta sönder något, eller slå mot något hårt, särskilt om spröda och hårda föremål; ha sönder fullständigt - krossa
 • (matematik, intransitivt) upphöja något till två, multiplicera något med sig självt; beräkna kvadraten på något - kvadrera
 • mildra skärpan eller intensiteten av något; försvaga eller förmildra den skadliga verkan av något; göra något lindrigare - mitigera
 • (vard., något humoristiskt) olovligen ta ifrån; låna något tillsvidare utan ägarens vetskap, i synnerhet om man räknar med att ägaren inte skulle ha något emot lånet om vederbörande blivit tillfrågad - nalla
 • förmedla att man tycker något är fel eller dåligt; klargöra att man är emot något eller inte går med på något - protestera
 • göra något fint; smycka ut något (med något), försköna - pryda
 • göra något som medför en ökad sannolikhet (risk) att något oönskat ska inträffa; riskera att förlora något - riskera
 • titta utan att ta en aktiv roll (medan någon gör något eller något händer, särskilt något dramatiskt) - se på
 • "se" något som inte finns; inbilla sig att man ser något; missta sig på att ha sett något - se i syne
 • säga något (relevant) om något (en helhet); berätta någots karaktär; återge något - spegla
 • förstå /vidden av/ något /stort/; acceptera något; börja leva med något; "ta in i medvetandet" - ta in
 • (ålderdomligt) vara i behov av något, ha behov av något (särskilt något abstrakt, exempelvis en åtgärd) - tarva
 • titta utan att ta en aktiv roll medan någon gör något eller något händer, särskilt något roligt eller intressant - titta på
 • (reflexivt: vinnlägga sig) särskilt anstränga sig för att uppnå något; bemöda sig om något; sträva efter något - vinnlägga
 • lyckas göra något; lyckas skapa något eller lyckas utföra något; orsaka - åstadkomma
 • som helt beror på något; som på ett avgörande sätt påverkas av något; styrd, bestämd eller betingad av något - avhängig
 • (potentiellt nedsättande) överdrivet noggrann med något, särskilt något som uttalaren finner mindre viktigt, och särskilt något formellt - pedantisk
 • (mindre brukligt, men många sammansättninar är vanliga) maskin eller anläggning som matar något eller tillför något eller transporterar något eller även personer - matare
 • (idiomatiskt) göra något på ett lägre värderat sätt, göra något halvdant eller slarvigt, utföra något oengagerat - göra med vänster hand
 • handlingen att avväga något (mot något annat) - avvägning
 • rörelse med axlarna som visar att man inte vet något eller att man struntar i något - axelryckning
 • något som tydligt visar att något är sant; intyg - bevis
 • ger något och får något annat istället, (ut)växlar - byter
 • som är upplagd för något eller har anlag för något - disponerad
 • något som ersätter något annat, reserv - ersättning
 • det att något fortsätter; handlingen att fortsätta något - fortsättning
 • drar något över något annat - kränger
 • betalar något, t.ex. en skuld, genom byte mot något annat - kvitta
 • handlingen att kvitta något (mot något annat) - kvittning
 • något lite, något - någonting
 • bildar omslag till något, ligger runt något - omsluter
 • något som har byggts på något annat - påbyggnad
 • något som man hittar på (ofta något skämtsamt) - påhitt
 • något som står skrivet (på något) - påskrift
 • person som samordnar något med något annat - samordnare
 • handlingen att samordna något med något annat - samordning
 • går med på något, säger ja till något - samtycker
 • något som inte har något vidare syfte (utöver sig själv) - självändamål
 • får något att existera, formar något nytt; åstadkommer - skapa
 • motstridig; något som strider mot något - stridig
 • något som stöder något annat - stöd
 • som har lust till något, som längtar efter något - sugen
 • något som betecknar eller representerar något helt annat, sinnebild - symbol
 • handlingen att synkronisera något med något annat (t.ex. ljud och bild) - synkronisering
 • har något att göra, är verksam med något - sysselsätter sig
 • något att fundera på, något som kan leda till ökad försiktighet - tankeställare
 • något som man har lagt till, något extra, utökning - tillägg
 • för något över eller genom något - trär
 • något som döljer något annat som är hemligt - täckmantel
 • något som läggs under något annat som skydd - underlägg
 • handlingen att suga något ur något - utsugning
 • handlingen att utvidga något; det att något utvidgar sig, expansion - utvidgning
 • något som växt ut från något annat (på ett onormalt sätt) - utväxt
 • byter något mot något annat - växla
 • något som är byggt över och täcker något annat - överbyggnad
 • punkt där något liknar något annat, beröringspunkt - överensstämmelse
 • en framställning i godtyckligt medium (tal, skrift, bild, skulptur) om något under täckmantel av något annat, ofta med hjälp av metaforer, symboler och liknelser; ett sätt att överföra ett budskap bortom det bokstavliga/direkt synliga - allegori
 • slags stråkinstrument, något större och något lägre stämd än violin gemenligen kallad fiol - altfiol
 • någon eller något som utför ett angrepp, d.v.s. en person eller liknande som (med våld) attackerar någon, några eller något - angripare
 • något som motiverar eller leder till något annat - anledning