Korsordsledtråd 'kan dunka'

Din sökning 'kan dunka' gav 100 möjliga svar till ditt korsord.

 • kan dunka - basketspelare
 • Synonym till dunka - banka
 • Synonym till dunka - bulta
 • Synonym till dunka - slå
 • Synonym till dunka - jappa
 • Synonym till dunka - dänga
 • Synonym till dunka - hamra
 • (starkt vard.) slå, banka, hamra, dunka - bösta
 • månde: hjälpverb som bildar preteritum konjunktiv, en verbform som uttrycker något som kan hända eller kan ha hänt (presensformen av konjunktiv utrrycker däremot en önskan, begäran, i vissa fall en befallning samt något som kan stämma om man berättar något som någon annan berättat etc.) - mån
 • ett värde (mått) på någon egenskap hos en given aktivitet eller ett givet föremål som man kan eller bör försöka komma nära när man utför aktiviteten eller skapar föremålet; en princip som kan eller bör följas; ett föreslaget eller erfordrat sätt på vilket en aktivitet kan eller skall utföras - riktlinje
 • att bejaka den av gud skapade människan som ett slags livets ideal med särskilda rättigheter; att tillskriva människan en odiskutabelt gudomlig status - vanligen att inte ta hänsyn till att andra varelser kan lida och besitta tankemässig förmåga eller att acceptera att det kan existera intelligentare varelser såsom inom artificiell intelligens genom med robotik korsbefruktade livsformer t ex via DNA-modifering såsom en android varelse. Kan betraktas av samtida som ett konservativt, och möjligen arrogant, förhållningssätt - ett beteende att agera i enlighet med deifikation kallas deificera eller att göra en deificering. - deifikation
 • som är i ett (psykiskt) tillstånd som tillåter att man kan kan hållas eller anses ansvarig, t.ex. i fråga om brott; som är medveten om egna handlingar och dess konsekvenser och som därför rimligen kan ställas till svars för dem - tillräknelig
 • (fysiologi) en sorts lymfocyt i det specifika immunförsvaret, som ytterst specifikt, via sin T-cellsreceptor, kan binda ett väldigt precist antigen när det presenteras på en annan (kropps)cells yta (på en MHC-molekyl), och som antingen är/kan bli en cytotoxisk T-cell (som kan döda t.ex. virusinfekterade celler) eller en T-hjälparcell (som har reglerande funktioner i det specifika immunförsvaret) - T-cell
 • kan förväntas, kan bedömas - bör
 • pass  som Migrationsverket kan ge till den som inte kan få pass i sitt hemland - främlingspass
 • pengar som man kan få om man inte kan försörja sig, trots att man har försökt allt - försörjningsstöd
 • (biokemi) ett transmembrant enzym som kan aktiveras av ett aktiverat (heterotrimert) G-protein (som ofta har aktiverats av en G-proteinkopplad receptor) och i cytosolen kan omvandla ATP till cAMP, som är en sekundär budbärare som ofta aktiverar proteinkinas A - adenylcyklas
 • oregelbundenhet. Anomali kan inom vetenskapsteorin ses som ett faktum som strider mot ett paradigm, det vill säga strider mot en allmänt accepterad teori eller världsuppfattning. Att ändra på teorin för att ta bort en anomali som inte passar in är inte alltid möjligt utan att det leder till att nya anomalier uppstår. För att lösa en anomali kan det därför krävas en grundläggande omstrukturering av de befintliga teorierna - anomali
 • (utförlig) rapport om eller beskrivning av ett inträffat fel (som sedan kan skickas till tillverkaren som kan utföra felsökning) - felrapport
 • ett block med hål i där det går metall genom hålen som håller pappersblad där man kan skriva. Man kan använda den som dagbok. Det står om det är högtid eller inte och så finns dagarna som i en almanacka. - filofax
 • fördelaktig rättighet eller privilegium som någon särskild kan nyttja; ekonomisk vinning som kan utnyttjas vid upprepade tillfällen (t.ex. löneförmån) eller tillfälligt (t.ex. rabattförmån) - förmån
 • plats där man kan köpa glass, oftast när man kan välja sorter vid disken - glassbar
 • (militärt) den tredje minsta underdelningen av ett kompani; en grupp kan delas upp i omgångar, som i sin tur kan brytas ner till stridspar - grupp
 • fast språkligt uttryck (en grupp av ord eller en hel mening) med en egenartad, självständig betydelse vilken inte omedelbart framgår av dess beståndsdelars betydelser och därmed inte kan översättas ord för ord (såvida samma idiom inte finns i det andra språket), och som till skillnad från ordspråk kan böjas grammatiskt - idiom
 • (cellbiologi) transmembrant protein (eller proteinkomplex) som (selektivt) tillåter joner att flöda genom membranet i den riktning som bestäms av jonslagets naturliga elektrokemiska gradient; en jonkanal kan i allmänhet förekomma i både en öppen och en stängd konformation, och kan regleras av såväl ligandbindning som membranpotential - jonkanal
 • föremål bestående av två avlånga bitar vilka sitter parallellt intill varandra och är fästade vid varandra via en fjädermekanism någonstans i närheten av föremålets mitt på ett sådant sätt att de två delarna trycks hårt emot varandra vid ena änden av föremålet samtidigt som delarna är en bit ifrån varandra vid andra änden, där delarna via applikation av en extern kraft kan tryckas emot varandra så att de annars täta ändarna dras ifrån varandra vid den andra änden, ofta använt för att fästa klädesplagg på en tvättlina (så att klädesplaggen kan torka efter en tvätt) - klädnypa
 • påstående som strider mot ett annat påstående; påstående som inte kan vara sant samtidigt som ett annat påstående, eller ett påstående som aldrig kan vara sant - kontradiktion
 • (fysiologi) en kvävehaltig karboxylsyra som med ATP kan bilda ADP och kreatinfosfat som utgör en (liten) energireserv i bland annat muskelceller, i och med att kreatinfosfat och ADP kan ge kreatin och ATP - kreatin
 • substans i vilket fysikaliskt skeende kan försiggå med tyngdpunkt på att den kan härbergera något, exemplevis ett kemiskt innehåll - medium
 • påstående som strider mot ett annat påstående; påstående som inte kan vara sant samtidigt som ett annat påstående, eller ett påstående som aldrig kan vara sant - motsägelse
 • (järnväg) sidospår på en mötesstation där ett tåg kan invänta ett mötande tåg eller en snabbare tåg kan köra öm ett långsammare tåg. Förekommer vanligtvis på enkelspåriga järnvägslinjer. - mötesspår
 • batteridriven ljuskälla (inte helt olik en ficklampa fastsatt på någon slags elastiskt band) som kan fästas på huvudet på en person, och kan lysa upp omgivningen framför personen - pannlampa
 • en bit information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet, exempelvis information om folkbokföring, hälsa, åsikter, privatliv, vanor, ursprung, medlemskap i organisationer eller annan information som systematiskt kan samlas in - personuppgift
 • speciell sorts telefon som sitter vid ingången till en byggnad och som kan användas för att kontakta och via röstkommunikation samtala med någon i byggnaden (t.ex. en viss hyresgäst i ett hyreshus), som också kan ha möjlighet att (på distans) låsa upp dörren till byggnaden - porttelefon
 • bedöma hur väl en viss handling kan utföras av någon i förhållande till dennes konkurrenter; göra upp en lista över samtliga (tänkbara) deltagare ordnad efter hur väl de kan förväntas prestera - ranka
 • (grammatik) den minsta grammatiska enhet som fullständigt kan uttrycka ett faktiskt föreliggande sakförhållande (och därmed måste innehålla ett predikat), som (ofta) ensam kan utgöra en korrekt mening - sats
 • hål borrat i kärl för vätska (ex.vis öl) där man kan hälla i mer vätska eller med vilket trycket i kärlet kan regleras - sprund
 • det att förehavandena inom en organisation eller arbetsgrupp kan granskas av utomstående, så att oegentligheter kan upptäckas utifrån - transparens
 • larmanordning som t.ex. kan användas av äldre person med förhöjd sannolikhet att hamna i situationer där personen snabbt behöver hjälp av andra (som t.ex. vid olycka i hemmet) och som kan aktiveras via t.ex. en knapptryckning varefter personen blir kontaktad av lämplig personal - trygghetslarm
 • den punkt där tyngdkraften angriper, dvs den punkt där massan kan anses vara koncentrerad; den punkt på vilken föremålet kan balanseras. - tyngdpunkt
 • (cellbiologi) område där två celler är tätt bundna till varandra (via transmembrana proteiner som claudiner och occludin), dels så att molekyler inte kan passera mellan cellerna, dels så att cellerna kan bibehålla sin polaritet (beträffande cellmembranets proteiner); täta cellförbindelser finns ofta på den laterala sidan av epitelceller, nära den apikala sidan - tät cellförbindelse
 • (lagsport) sanktion mot deltagare som allvarligt bryter mot reglerna; kan innebära (beroende på sport) t.ex. en tillfällig utvisning eller att spelaren vid upprepad förseelse kan bli utvisad för gott - varning
 • (digitalteknik) digital komponent som kan befinna sig i två möjliga lägen, vilka antingen kan vara stabila eller tillfälliga - vippa
 • (fysik, kemi) en förhållandevis stark typ av intermolekylär kemisk bindning (men mycket svagare än intermolekylära bindningstyper, såsom kovalent bindning) som kan betraktas som en stark form av dipolbindning där den positiva parten utgörs av en väteatom kovalent bunden till ett mer elektronegativt ämne (såsom en syreatom); vätebindning kan också förekomma mellan olika delar av en och samma molekyl (t.ex. i nukleinsyror och proteiner) - vätebindning
 • diskutera med annan part så att en lösning som båda parter kan acceptera kan nås - förhandla
 • (deponens) vilja att något ska ske; särskilt om faktorer man svårligen (eller inte alls) kan råda över, fast där man (nästan) tror att det kan bli sant - hoppas
 • vanligen av säkerhetsskäl aktivera ett lås så att en dörr inte kan öppnas, eller göra så att ett digitalt system inte kan användas /innan det låses upp igen/ - låsa
 • (om person) som man kan lita på; som kan ta på sig ansvar på ett tillfredsställande sätt; som ser till att något blir rätt utfört - ansvarsfull
 • som kan förbrännas; som kan brinna - brännbar
 • som känner det så viktigt att uppnå ett mycket svåruppnått mål att hon kan ta till i stort sett vilka metoder som helst (ofta sådana som endast kan utföras en enda gång, som ett sista drastiskt försök), även sådana som vanligtvis omöjliggörs av hämningar, för att uppnå det, eller som känner fullständig hopplöshet angående målet - desperat
 • (fysiologi) (om körtel) som producerar och insöndrar ett hormon till blodet, vilket sedan kan påverka celler i hela kroppen; (om hormon) som insöndras till blodet, och därmed kan påverka celler i hela kroppen; (om ett system) som verkar genom hormoner som sprids via blodet till (nästan) alla delar av kroppen; som har med ett endokrint system att göra - endokrin
 • (ålderdomligt) som kan föråldras, som kan bli gammal - förålderlig
 • (om ett material) som både kan släppa igenom ljus och tillåter att man kan se igenom det - genomsynlig
 • automatisk, som man (lätt) kan förstå eller få en uppfattning av utan (medvetet) resonerande; som kan förstås med intuition - intuitiv
 • som törs mycket och kan göra mycket (gott) utan att vara rädd eller trots rädsla; som kan övervinna sin rädsla - modig
 • som inte kan bestridas, som inte kan hävdas annat - obestridlig
 • som inte kan ersättas, som inte kan bytas ut - oersättlig
 • som inte kan kuvas; som man inte kan få bukt med; svårstoppad, svårtyglad, obändig, svårhanterlig - okuvlig
 • inte lämplig; som inte kan rekommenderas; (om aktivitet) som inte kan rekommenderas ty utförande av aktiviteten antages få negativa konsekvenser - olämplig
 • som kan ta vara på sig själv, som kan reda sig - redlig
 • (om djur) som är så pass renligt att det kan vistas i en ren inomhusmiljö utan att smutsa ner den nämnvärt, vilket t.ex. kan innebära att det lämnar avföring och urin på särskilda för ändamålet avsedda platser - rumsren
 • (om åtgärd, handling, e.d.) som kan tillrådas eller rekommenderas, som kan anses lämplig, välbetänkt eller klok - rådlig
 • som kan röra sig, som kan växla ställning - rörlig
 • (om sjukdomar) som kan smitta, som kan överföras från en individ till en annan - smittsam
 • som kan nås; som kan användas; som existerar; ledig; öppen - tillgänglig
 • (om en verksamhet) vars förehavanden kan granskas av utomstående, så att utomstående kan upptäcka oegentligheter - transparent
 • (teknik, data) som kan registrera tryck (beröring), vanligtvis om bildskärmar kopplade till dator (datorskärmar) som kan registrera fingernedtryckningar och -gester som indata - tryckkänslig
 • som kan ersättas (med något annat), som kan bytas ut (mot något annat) - utbytbar
 • som man frivilligt kan välja; som kan väljas bort - valfri
 • uttrycker att en fråga kan förpassas till historien, och att diskussionen kan gå vidare, eller förståelse för motparten - nåja
 • uttrycker att en fråga kan förpassas till historien, och att diskussionen kan gå vidare, eller förståelse för motparten - nåväl
 • en apparat som kan ladda musikfiler från Internet och spela upp dem; kan vara inbyggd som funktion i en mobiltelefon - mp3-spelare
 • (sjöfart) anordning som kan sänkas ner i vattnet genom intag av vatten i balasttakar så att ett fartyg kan gå in i dockan - flytdocka
 • brevlåda där anställda kan lämna förslag på hur en verksamhet kan förbättras - förslagslåda
 • tips på gåva som kan användas som julklapp; (oftast) tips på produkt eller tjänst som en individ kan köpa för att ge som julklapp till någon i bekantskapskretsen - julklappstips
 • (fysiologi) (cell av en) vävnadsstationär celltyp som spelar en roll i inflammatoriska processer, i synnerhet genom att mastcellen kan binda IgE-antikroppar, vilka sedan kan binda antigen vilket triggar frisläppning av granula med t.ex. histamin, vilket också i synnerhet förknippas med allergiska reaktioner - mastcell
 • affär där man kan köpa saker som kan används som present - presentaffär
 • (juridik) villkor listade inom en lag som måste vara uppfyllda för att lagen ska vara tillämplig (så att till exempel ett dåd anses som straffbart, en klagan kan godtas, eller något kan eller ska hända) - rekvisit
 • (astronomi, fysik) hypotetisk region i rumtiden som inte kan nås från utsidan, medan materia och ljus kan undkomma det - vitt hål
 • (fysiologi, om spermie) som framgångsrikt kan befrukta en äggcell (sekundär oocyt), eventuellt efter att ha genomgått kapacitering; (om äggcell) som är en sekundär oocyt som kan bli befruktad av en spermie - befruktningsduglig
 • Synonym till kan hända - kanske
 • som bara kan upplevas genom tanken; inte verklig, svår att förstå - abstrakt
 • som kan accepteras, godtagbar - acceptabel
 • juridiskt utbildad person som kan hjälpa folk i rättsliga frågor - advokat
 • person som kan utföra svåra gymnastiska konster; cirkusartist - akrobat
 • ekonomisk ersättning till unga personer som inte kan arbeta heltid (på grund av sjukdom, skada e.d.) - aktivitetsersättning
 • pengar som Försäkringskassan kan betala ut till unga personer (mellan 19 och 29 år) som kanske inte kommer att kunna arbeta heltid på minst ett år på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning - aktivitetsstöd
 • bevis för att man inte kan ha utfört ett brott (t.ex. genom att man inte var på platsen när brottet begicks) - alibi
 • överkänslighet hos kroppen för t.ex. pälsdjur, pollen och damm som kan ge snuva, eksem, astma etc. - allergi
 • gåva till fattig människa (som kan upplevas som förnedrande) - allmosa
 • något som alla kan eller vet - allmängods
 • läkare som kan ge hjälp mot många olika sjukdomar - allmänläkare
 • en myndighet som undersöker om t.ex. företag har gjort fel när de sålt en vara eller en tjänst; myndigheten kan föreslå en lösning, men aldrig tvinga företaget att ändra sig - Allmänna reklamationsnämnden
 • som kan väljas i stället för något annat - alternativ
 • person som varken kan läsa eller skriva - analfabet
 • provisoriskt frihetsberövande som kan användas om någon är misstänkt för ett brott och har gripits av polisen - anhållande
 • skriftligt meddelande om att man kan hämta ut pengar - anvisning
 • som kan användas, nyttig, praktisk (2, 3) - användbar
 • affär där man bl.a. kan köpa läkemedel - apotek
 • en domstol som bestämmer när arbetsgivare och arbetstagare inte kan komma överens - Arbetsdomstolen