Korsordsledtråd 'höll ordning'

Din sökning 'höll ordning' gav 100 möjliga svar till ditt korsord.

 • höll ordning - väbel
 • ett slags djur som bildar en taxonomisk ordning som kallas Isopoda tillhörande understammen kräftdjur (Crustacea); individ av djur inom denna ordning - gråsugga
 • en ordning groddjur som inte förlorar sin svans som vuxna; individ av denna ordning - stjärtgroddjur
 • Synonym till ordning - disciplin
 • Synonym till ordning - reda
 • Synonym till ordning - stadga
 • Synonym till ordning - struktur
 • Synonym till ordning - tillstånd
 • Synonym till alfabetisk ordning - bokstavsordning
 • Synonym till ordning - rang
 • Synonym till ordning - storlek
 • gör i ordning; arrangerar - ordna
 • mån om att hålla ordning, skötsam - ordningsam
 • organisation i samhället  som bekämpar brottslighet och ser till att allmän ordning  upprätthålls, ordningsmakt - polis
 • fastställd ordning (ofta för en religiös handling), ceremoni - ritual
 • anger nummer i stigande ordning från siffran 1 - räkna
 • anger i tur och ordning, rabblar upp - räknar upp
 • logisk ordning - sammanhang
 • tävlingsform där lag tävlar mot varandra efter en viss ordning - serie
 • gör i ordning mat, tillreder, lagar - tillaga
 • gör i ordning mat, tillagar - tillreder
 • plats i en viss följd, ordning  - tur
 • gör något i tur och ordning, byts om, växlar - turas om
 • normal följd, (rang)ordning - turordning
 • i tur och ordning, omväxlande - växelvis
 • ordning där ord sorteras efter ett språks alfabet - alfabetisk ordning
 • en ordning (Anseriformes) tillhörande klassen fåglar (Aves) - andfåglar
 • (idiomatiskt) snabbt förändrad och strängare ordning - andra bullar
 • följd av bokstäver i viss ordning, normalt följd som inte utgör ett ord - bokstavskombination
 • ordning där ord sorteras efter ett språks alfabet - bokstavsordning
 • grupp av händelser som upprepas i stort sett samma ordning flera gånger - cykel
 • upprätthållande av ordning; följande av regler - disciplin
 • (biologi) taxon på nivån mellan ordning och släkte - familj
 • samlande uppradning av runor enligt äldre ordning, där de inledande runorna står för f, u, þ, a, r och k - futhark
 • en ordning (Rodentia) inom djurklassen däggdjur (Mammalia); mindre, kortbenta däggdjur med endast ett par framtänder i vardera käke - gnagare
 • (internet) avdelning på en webbplats där besökarna själva kan skriva ett inlägg; till skillnad från ett forum så är inte diskussionerna i gästboken indelade i olika kategorier och trådar utan inläggen sorteras som en lista i kronologisk ordning - gästbok
 • (i uttryck) som beteckning för ordning - hand
 • en taxonomisk ordning fåglar Galliformes - hönsfågel
 • löv som skiftar färg och görs i ordning att fällas från trädet - höstlöv
 • del i mer omfattande publikationer där nyckelord listas i alfabetisk ordning tillsammans med en sidhänvisning för att underlätta sökandet i publikationen; register - index
 • personlig inköpsrätt för ransonerat kaffe med numrerade kuponger gällande en viss mängd kaffe under i särskild ordning definierad tidsperiod - kaffekort
 • (biologi) taxon på nivån mellan ordning och stam - klass
 • (lingvistik) av samma ordning - kohyponym
 • (matematik) en delmängd med ett givet antal element, där elementens ordning är betydelselös - kombination
 • (genre av) TV-serie, som genom sina avsnitt, vilka eventuellt har en inbördes ordning som bör följas, förmedlar oftast en fiktiv historia, eller flera fiktiva historier, berättad(e) antingen genom skådespelare som följer ett manus eller genom animation, där de humoristiska effekterna har en mycket framträdande roll, och som sålunda aktivt försöker förmedla humor till tittaren, och kanske locka denna till skratt - komediserie
 • historisk, berättande redogörelse i kronologisk ordning som ofta behandlar ett aktuellt ämne. - krönika
 • (data) samling av element som behandlas i den ordning de lagrats -
 • pappersbit med nummer som visar i vilken ordning en klient får gå till kassan, så att man inte fysiskt behöver ställa sig i kö - kölapp
 • (historia) tjänsteman med uppgift att inom sitt tilldelade härad eller en del utav detta till en viss grad representera den staten, i senare tid främst med uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet - länsman
 • (goda) seder, skick och ordning - mores
 • (botanik, vard.) någon av arterna i växtdivisionerna bladmossor (Bryophyta), levermossor (Hepaticophyta) och nålfruktsmossor (Anthocerophyta), vilka tidigare räknades som en enda ordning Bryophyta; alternativt endast om bladmossor (jämför mossor) - mossa
 • som kommer efter denna i ordning, följande - nästa
 • brist på ordning; röra - oordning
 • (språk) den ordning som orden i en sats har - ordföljd
 • ordning i vilken olika saker följer varandra, eller ska eller brukar följa varandra - ordningsföljd
 • (lingvistik) räkneord som anger någots plats i en ordning - ordningstal
 • brist på ordning - oreda
 • ord, fras, mening eller (flera) meningar vars bokstäver står i exakt samma ordning oavsett om man läser det framlänges eller baklänges - palindrom
 • (matematik) en mängd försedd med en partiell ordning - partiellt ordnad mängd
 • klövdjur; Artiodactyla; en ordning av hovdjur - partåiga hovdjur
 • samhällsorganistion med uppgift att bekämpa brottslighet och att upprätthålla lag och ordning i en stat eller stad - polis
 • (utvidgat) ordning i vilken någon eller något behandlas eller placeras efter betydelse eller någon annan egenskap - rangordning
 • ordning, bra struktur - reda
 • del i mer omfattande publikationer där nyckelord listas i alfabetisk ordning tillsammans med en sidhänvisning för att underlätta sökandet i publikationen; index - register
 • som är som den bör vara; som är i sin ordning; som överensstämmer med en given norm eller med vad som är föreskrivet eller med vad som krävs - rätt
 • utformning, gestaltning, beskaffenhet, ordning eller tillstånd vari någon eller något uppträder eller befinner sig; yttre gestalt eller utseende; sådant tillstånd att någon eller något är (eller icke är) i stånd att göra något eller duger (eller icke duger) till något - skick
 • backe som är i ordning gjord för skidåkning - skidbacke
 • (data) samling av element som behandlas i motsatt ordning till deras lagring - stack
 • ordning i djurklassen insekter med fullständig förvandling - steklar
 • den ordning (vid en uppräkning, uppradning eller liknande) som ges av föremålens storlekar (antingen växande eller avtagande storlek) - storleksordning
 • ordning, planering - struktur
 • kontroll (över styrningen); ordning; stadga - styrsel
 • det att rengöra lokaler och andra miljöer samt att ställa föremål i ordning - städning
 • tillfälle då man rengör en lokal eller annan miljö, samt ställer i ordning föremål där - städning
 • logikspel i form av rutmönster där (vanligen) siffrorna 1 till 9 skall pusslas in i speciell ordning - sudoku
 • en ordning insekter som finns på savanner och i regnskogar - termit
 • som kommer som nummer tio i en ordning - tionde
 • (matematik) en partiell ordning, på en mängd, som även uppfyller det extra villkoret att alla par av element ur mängden kan jämföras - total ordning
 • den ordning, enligt vilken personer är tänkta att efterträda varandra som statschefer i en monarki - tronföljd
 • (ålderdomligt) lägre befäl med uppgift att verkställa bestraffningar och upprätthålla ordning - väbel
 • (idiomatiskt) person (verklig eller tänkt) som vill upprätthålla en viss grad av ordning - vän av ordning
 • göra i ordning eller förbereda en sovplats, vanligtvis en säng - bädda
 • vänja vid tukt och ordning - disciplinera
 • ställa i ordning - iordningställa
 • dela en kortlek i två högar och sedan lägga ihop dem i omvänd ordning (görs av den som inte blandade leken för att motverka fuskblandning) - kupera